Stadgar

Stadgar för Svenska barnläkarföreningens delförening för barninfektioner.

 1. Föreningen utgör en sammanslutning av barnläkare och andra intresserade läkare i Sverige. Föreningen är en delförening inom Svenska Barnläkarföreningen (BLF). Medlemskap erhålls av medlemmar i BLF efter att anmält intresse till styrelsen. Medlemsförteckningen uppdateras årligen.
 2. Föreningen är en ideell allmännyttig förening. Föreningens syfte är att främja den kliniska och vetenskapliga utvecklingen inom området pediatriska infektioner, att utgöra remissinstans inom BLF, att bidra med utbildning och vetenskapliga bidrag till BLF:s gemensamma möten och att utveckla nationella vårdprogram.
 3. Årsmöte hålls varje år och skall utlysas minst 8 v i förväg. Utlysning kan ske elektroniskt. Beslut vid årsmötet fattas via enkel majoritet. Medlemmar i föreningen har rösträtt . Medlemmar kan dock ge en annan medlem i BLF skriftlig fullmakt att rösta i dennes ställe.
 4. Föreningens styrelse utgörs av ordförande, sekreterare, skattmästare, vetenskaplig sekreterare, BLU-representant samt minst 2 övriga ledamöter (antalet beslutas av sittande styrelse genom enkel majoritet senast 4 veckor innan årsmötet). Samtliga väljs vid årsmötet för två år i sänder. Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsemöten kan även ske per telefon/IP-telefoni. 
 5. Revisor och revisorssuppleant skall utses vid årsmötet för verksamhetsåret. Verksamhetsåret skall vara samma som räkenskapsåret, dvs från innevarande års årsmöte till nästa års årsmöte.
 6. Vid årsmötets utses även valberedning vilken ska ge förslag till styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant
 7. Årsavgiften fastställs vid årsmötet.
 8. Ordföranden, sekreteraren och skattmästaren tecknar föreningen var för sig.
 9. Om föreningen skulle upplösas tillfaller de medel och tillgångar som finns i föreningen vid upplösningen BLF s styrelse och används i enlighet med föreningens ändamål och bidragsgivares anvisning
 10. Förslag om ändring av föreningens stadgar lämnas till styrelsen som ansvarar för att förslaget delges medlemmarna minst 4 veckor före årsmötet.
 11. Beslut om stadgeändring tas med 2/3 majoritet vid årsmötet. Stadgeändring skall skickas till BLF för kännedom.

access_time 2019-08-07 00:11:12

event Kalender